Pismem z 15 maja 2018 r. spółki Airbus Helicopters S.A.S. i Airbus S.E. cofnęły wezwanie na arbitraż z 20 grudnia 2017 r. wniesione przeciwko RP na podstawie art. 8 umowy między Rzecząpospolitą Polską i Królestwem Holandii o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji sporządzonej w Warszawie w dniu 7 września 1992 r. bez zrzeczenia się roszczeń.

Przedmiotowa sprawa znajdowała się na początkowym etapie rozpoznania. Nie doszło jeszcze do pełnego ukonstytuowania się trybunału arbitrażowego. Inwestorzy nominowali na arbitra Stanimira A. Alexandrowa, a Rzeczpospolita Polska – prof. Zachary’ego Douglasa.

Jako przyczynę swojej decyzji o wycofaniu się z arbitrażu inwestorzy wskazali wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 6 marca 2018 r. w sprawie C-284/16 Achmea. Zarzut braku jurysdykcji trybunału arbitrażowego do rozpoznania sprawy m.in. z uwagi na sprzeczność umowy arbitrażowej z prawem UE Rzeczpospolita Polska podniosła w odpowiedzi na wezwanie na arbitraż z 20 marca br.