Kolegium Prokuratorii Generalnej jest organem doradczym, któremu Prezes PGRP może powierzyć przygotowywanie, zatwierdzanie lub opiniowanie w szczególności:

      1) opinii, analizy lub raportu przygotowanego dla Prezesa Rady Ministrów;

      2) opinii amicus curiae w postępowaniach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, 

           Sądem Najwyższym oraz Trybunałem Konstytucyjnym;

      3) stanowiska co do istotnego zagadnienia prawnego budzącego wątpliwości w orzecznictwie;

      4) stanowiska co do innego zagadnienia prawnego istotnego z punktu widzenia interesu

           Rzeczypospolitej Polskiej;

     5) stanowiska co do innego zagadnienia dotyczącego działalności Prokuratorii Generalnej,

           a w szczególności:

                     a) kodeksu dobrych praktyk, w zakresie wykonywania zadań i czynności

                         w Prokuratorii Generalnej,

                     b) regulaminu wewnętrznego urzędowania,

                     c) zasad awansowania, dokonywania ocen okresowych i nagradzania radców, referendarzy

                          i innych pracowników Prokuratorii Generalnej.