Prokuratoria Generalna może przedstawiać sądom powszechnym, sądom administracyjnym, Sądowi Najwyższemu oraz Trybunałowi Konstytucyjnemu poglądy istotne dla spraw przez nie rozpatrywanych, w których Prokuratoria Generalna nie bierze udziału w postępowaniu.

Możliwość ta pozwala występować PGRP w roli tzw. przyjaciela sądu (amicus curiae). Ma to na celu zwrócenie uwagi na istotne zagadnienia prawne, a także umożliwienie wypowiedzenia się w sprawach mających znaczenie dla ochrony praw i interesów Rzeczypospolitej Polskiej.