Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej powstała z dniem 1 stycznia 2017r. Szczegółowy zakres kompetencji Prezesa Prokuratorii Generalnej, jak również samej Prokuratorii, określa ustawa z 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Prezes

  Mariusz Haładyj
  Powiększ obraz:

  6 lutego 2019 r. powołany na stanowisko Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

  W 2002 r. rozpoczął pracę w Kancelarii Adwokackiej w Lublinie. Od 2003 r. był zatrudniony w Najwyższej Izbie Kontroli. W roku 2006 odbył staż w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej w Brukseli w Wydziale ds. Kontaktów Gospodarczych. Od 2006 r. pracował w Ministerstwie Finansów w Departamencie Kontroli Skarbowej w Wydziale Kontroli Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa na stanowiskach najpierw głównego specjalisty, a od 2007 r. na stanowisku naczelnika wydziału. Od 2008 r. był zatrudniony w Ministerstwie Gospodarki w Sekretariacie Ministra na stanowisku najpierw naczelnika wydziału ds. eksperckich i koordynującego pion obsługi dokumentacji, a od 2009 r. na stanowisku zastępcy dyrektora nadzorującego pracę wydziałów prawa gospodarczego i finansowego oraz samodzielne stanowiska ds. eksperckich. Od lutego 2012 r. do grudnia 2015 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki. Od grudnia 2015 r. do stycznia 2018 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju. Od stycznia 2018 r. do lutego 2019 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

  Od września 2017 r. zastępca przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Od sierpnia 2018 r. do lutego 2019 r. członek Komisji Nadzoru Finansowego.

  Ukończył magisterskie studia prawnicze na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz podyplomowe „Prawo spółek” na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył także aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie oraz aplikację kontrolerską w Najwyższej Izbie Kontroli. Jest radcą prawnym.

  Zna język angielski i rosyjski.

 • Wiceprezes

  Marek Miller
  Powiększ obraz:

  Radca prawny, prawnik zatrudniony w Ministerstwie Skarbu Państwa w latach 2001-2003, następnie, w latach 2004-2006 prawnik w Biurze Prawnym m.st. Warszawy. Współorganizator Głównego Urzędu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz współtwórca aktów wykonawczych do ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, jak również aktów wewnętrznych regulujących funkcjonowanie Prokuratorii Generalnej. Współautor zmiany ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa z roku 2006, roku 2009 oraz roku 2015 r. Współautor komentarza do Ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz publikacji naukowych dotyczących prawa cywilnego. W okresie 10.2006 r. – 01.2015 r. Dyrektor Departamentu Studiów i Analiz Prokuratorii Generalnej, którego był organizatorem. Zaangażowany i skuteczny pełnomocnik Skarbu Państwa w najważniejszych postępowaniach sądowych, w tym przed Sądem Najwyższym, a także przed sądami arbitrażowymi. Reprezentował Skarb Państwa w ponad 1000 spraw sądowych. Twórca koncepcji stanowisk w wielu istotnych sprawach Skarbu Państwa. Brał udział w opiniowaniu, a także tworzeniu  projektów aktów normatywnych dotyczących najważniejszych praw i interesów Skarbu Państwa. Posiada również bogate doświadczenie rynkowe. Ceniony wykładowca, m.in. prowadzi zajęcia i wykłady dla aplikantów radcowskich w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

 • Wiceprezes

  Artur Woźnicki
  Powiększ obraz:

  Radca Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, radca prawny. Współtwórca Prokuratorii Generalnej w jej obecnym kształcie. Zatrudniony w Prokuratorii Generalnej od pierwszego dnia funkcjonowania Głównego Urzędu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora, a następnie przez wiele lat Dyrektora Departamentu Opinii Prawnych i Legislacji w Prokuratorii Generalnej. Specjalizuje się w sprawach infrastrukturalnych, informatycznych, związanych z prawem własności intelektualnej oraz dotyczących zamówień publicznych. Pełnomocnik procesowy Skarbu Państwa w kilkuset sprawach przed sądami powszechnymi, sądami arbitrażowymi oraz przed Sądem Najwyższym. Autor lub współautor wielu opinii prawnych w sprawach o kluczowym znaczeniu z punktu widzenia interesów Skarbu Państwa oraz opinii legislacyjnych. Doradca oraz członek zespołów prowadzących negocjacje w największych sporach z udziałem Skarbu Państwa. Wieloletni wykładowca w ramach szkoleń m.in. prowadzonych przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej oraz dla aplikantów radcowskich i adwokackich.