Prezesa Prokuratorii Generalnej powołuje Prezes Rady Ministrów spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Prokuratorii Generalnej oraz podejmuje inne czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Prezesa Prokuratorii Generalnej.

Prezes Prokuratorii Generalnej kieruje pracami Prokuratorii Generalnej oraz jest przełożonym wszystkich radców, referendarzy i innych pracowników Urzędu Prokuratorii Generalnej. Każdego roku w terminie do dnia 31 marca składa sprawozdania ze swojej działalności oraz działalności Prokuratorii Generalnej w poprzednim roku kalendarzowym.

Do kompetencji Prezesa Prokuratorii Generalnej należy w szczególności:

  • wyrażanie zgody na dokonanie przez państwową osobę prawną czynności prawnej w zakresie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych o wartości przekraczającej 5 mln zł, a także w sytuacji gdy państwowa osoba prawna nie posiada organu nadzorującego albo nie da się takiego organu ustalić lub organem nadzorującym jest Prezes Rady Ministrów;
  • wyrażanie zgody na dokonanie przez państwową osobę prawną czynności prawnej w zakresie oddania do korzystania składników aktywów trwałych innemu podmiotowi na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, w przypadku jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5 mln zł, a także w sytuacji gdy państwowa osoba prawna nie posiada organu nadzorującego albo nie da się takiego organu ustalić lub organem nadzorującym jest Prezes Rady Ministrów;
  • prowadzenie ewidencji podmiotów, w szczególności państwowych jednostek organizacyjnych, którym przysługuje prawo wykonywania uprawnień wynikających z praw majątkowych Skarbu Państwa lub do działania w imieniu Skarbu Państwa oraz prowadzenie zbiorczej ewidencji mienia Skarbu Państwa;
  • rozstrzyganie sporów dotyczących praw i interesów Skarbu Państwa między państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej;
  • wskazywanie z urzędu lub na wniosek sądu, który organ jest właściwy do podejmowania czynności procesowych za Skarb Państwa;
  • wykonywanie czynności zastępstwa przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi;
  • przewodniczenie Kolegium Prokuratorii Generalnej oraz powierzanie Kolegium przygotowywanie, zatwierdzanie lub opiniowanie w szczególności opinii, analizy, raportu przygotowanego dla Prezesa Rady Ministrów, stanowiska co do istotnego zagadnienia prawnego budzącego wątpliwości w orzecznictwie, stanowiska co do innego zagadnienia prawnego istotnego z punktu widzenia interesu Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiska co do innego zagadnienia dotyczącego działalności Prokuratorii Generalnej;
  • prowadzenie w systemie teleinformatycznym wykazu radców Prokuratorii Generalnej;
  • określanie regulaminu Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej;
  • ustalanie wewnętrznego regulaminu urzędowania Prokuratorii Generalnej oraz kodeksu dobrych praktyk w zakresie wykonywania zadań i czynności w Prokuratorii Generalnej.