Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej po raz kolejny okazał się dla stron lepszym rozwiązaniem niż długotrwały i kosztowny spór sądowy.*

Ugoda zawarta między Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Częstochowie sp. z o.o. została wypracowana w wyniku mediacji przeprowadzonej w Sądzie Polubownym przy Prokuratorii Generalnej 31 lipca 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie 5 sierpnia 2020 roku ugodę zatwierdził.

Ugoda kończy spór dotyczący przedsięwzięcia w zakresie „Zakup i dostawa niskoemisyjnych autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej świadczonej przez MPK w Częstochowie”. Zatwierdzony przez Sąd dokument ugody realizuje kluczowe interesy stron.


*Od stycznia 2020 roku do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej wpłynęło 40 wniosków o mediację lub koncyliację. Skuteczność prowadzonych postępowań w liczbie zawieranych ugód wynosi obecnie 90%.