Prokuratoria Generalna wydaje opinie prawne w trybie obligatoryjnym oraz fakultatywnym. W pierwszym przypadku uzyskanie opinii prawnej Prokuratorii jest z mocy ustawy obowiązkowe, natomiast w drugim przypadku podmioty określone w ustawie mają prawo wystąpienia do Prokuratorii z wnioskiem o wydanie opinii.

Tryb obligatoryjny

Podmioty reprezentujące Skarb Państwa są obowiązane uzyskać opinię prawną Prokuratorii Generalnej w trzech przypadkach:

  1. w przedmiocie projektów umów, ugód oraz jednostronnych czynności prawnych dokonywanych przez Skarb Państwa, w których wartość przedmiotu czynności prawnej przekracza kwotę 100 000 000 zł. Wniosek o wydanie opinii prawnej przedkładany jest Prokuratorii Generalnej nie później niż na 15 dni, a w uzgodnieniu z Prezesem Prokuratorii Generalnej nie później niż na 4 dni, przed planowanym dokonaniem czynności prawnej;
  2. w przedmiocie wzoru umowy, istotnych postanowień umowy, ogólnych warunków umowy lub projektu umowy udzielanych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, jeżeli wartość przedmiotu zamówienia przekracza kwotę 100 000 000 zł. Wniosek o wydanie opinii prawnej przedkładany jest Prokuratorii Generalnej nie później niż na 15 dni, a w uzgodnieniu z Prezesem Prokuratorii Generalnej nie później niż na 4 dni, przed planowanym udostępnieniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia albo zawarciem umowy, w przypadku gdy sporządzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie jest wymagane;
  3. w przedmiocie projektu: umowy o doradztwo prawne, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza kwotę 500 000 zł netto, w stosunku rocznym; zmiany umowy o doradztwo prawne podwyższającej wynagrodzenie do kwoty przekraczającej wcześniej wspomnianą kwotę; umowy o doradztwo prawne, w której maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest określona.

W przypadku umów o doradztwo prawne opinię Prokuratorii obowiązane są uzyskać także osoby zastępowane.

Tryb fakultatywny

W sprawach dotyczących praw i interesów Rzeczypospolitej Polskiej, w tym praw i interesów Skarbu Państwa, Prokuratoria Generalna wydaje opinie prawne na wniosek podmiotu reprezentującego Skarb Państwa. W szczególności Prokuratoria Generalna opiniuje projekty umów, ugód oraz jednostronnych czynności prawnych. Prokuratoria Generalna wydaje również opinie prawne na zlecenie osoby zastępowanej.

Opinie prawne wydawane w trybie fakultatywnym są odpłatne na zasadach określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 938).