Katalog osób prawnych z udziałem Skarbu Państwa, których zastępstwo wykonuje Prokuratoria Generalna, określa część II załącznika do rozporządzenia rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Osoba prawna z udziałem Skarbu Państwa, która wyraziła zgodę na wykonywanie zastępstwa przez Prokuratorię, uiszcza roczną opłatę abonamentową w wysokości:

  1. 100 000 zł - w przypadku osoby, o której mowa w części II w grupie A załącznika do rozporządzenia;
  2. 200 000 zł - w przypadku osoby, o której mowa w części II w grupie B załącznika do rozporządzenia.

Ponadto za wykonywanie zastępstwa osoby zastępowanej, w pierwszej instancji w sprawach majątkowych, w których wartość przedmiotu sprawy wynosi:

  1. do 5000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 900 zł;
  2. powyżej 5000 zł do 10 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 3600 zł;
  3. powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 7200 zł;
  4. powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 10 800 zł;
  5. powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 21 600 zł;
  6. powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 30 000 zł;
  7. powyżej 5 000 000 zł do 10 000 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 50 000 zł;
  8. powyżej 10 000 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 70 000 zł.

Opłata za sporządzenie opinii prawnej na zlecenie osoby zastępowanej zależy od koniecznego nakładu pracy i wynosi 300 zł za ekwiwalent godziny pracy radcy Prokuratorii Generalnej koniecznej dla sporządzenia opinii. Prezes Prokuratorii Generalnej lub upoważniony radca przed sporządzeniem opinii przedstawia osobie zastępowanej szacunek co do nakładu pracy potrzebnego do sporządzenia opinii.