Prokuratoria Generalna wykonuje zastępstwo osób zastępowanych w sprawach cywilnych oraz wydaje na ich zlecenie opinie prawne. Wykonywanie zastępstwa oraz wydawanie opinii prawnych jest odpłatne.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej przez „osoby zastępowane” należy rozumieć:

  1. inne niż Skarb Państwa państwowe osoby prawne,
  2. osoby prawne z udziałem Skarbu Państwa,
  3. osoby prawne z udziałem państwowych osób prawnych

- określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 938) oraz w poleceniu Prezesa Rady Ministrów, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

pobierz dokument: lista osób zastępowanych w ww. rozporządzeniu

pobierz dokument: rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej

pobierz dokument: rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej

Zastępstwo państwowych osób prawnych

W przypadku państwowych osób prawnych określonych w ww. rozporządzeniu wykonywanie zastępstwa przez Prokuratorię jest obowiązkowe aż do zakończenia sprawy przed:

  1. sądami powszechnymi - w sprawach cywilnych rozpoznawanych w pierwszej instancji przez sąd okręgowy,
  2. sądami polubownymi - w sprawach

- w których wartość przedmiotu sprawy przekracza kwotę 5 000 000 zł.

 

Zastępstwo pozostałych osób prawnych za zgodą generalną

W przypadku osób prawnych z udziałem Skarbu Państwa oraz osób prawnych z udziałem państwowych osób prawnych określonych w ww. rozporządzeniu zastępstwo jest wykonywane fakultatywnie, za zgodą wyrażoną przez zainteresowaną osobę prawną. Zgoda ma charakter generalny.

przejdź do wykazu wyrażonych zgód