1. Przy obliczaniu opłat nakładanych za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania brane są pod uwagę następujące czynniki:
    • koszty przygotowania i przekazania informacji publicznej w określony sposób,
    • koszty przygotowania i przekazania informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie,
    • ponadto przy nietypowych wnioskach, inne czynniki, które mogą mieć wpływ, w szczególności na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji publicznej.
  2. Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania, o wskazaniu ewentualnych warunków jej ponownego wykorzystania lub o wysokości opłaty, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym, że odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.).