Zawieszenie praktyk studenckich i absolwenckich do odwołania:

Uprzejmie informujemy, że w związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym związanym z wirusem SARS-COV-2 od 12 października br. do odwołania zawieszono możliwość odbywania praktyk studenckich i absolwenckich w Urzędzie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Wobec zmieniającej się sytuacji, prosimy o bieżące zapoznawanie się z komunikatami zamieszczanymi na stronie internetowej Urzędu.

Oczekiwania wobec kandydatów na praktykantów:

 • kształcenie się na II, III, IV i V roku studiów prawniczych,
 • posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu prawa, w szczególności prawa cywilnego oraz postępowania cywilnego;
 • swobodne posługiwanie się narzędziami pakietu Microsoft Office;
 • dobra organizacja pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • komunikatywność;

Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej w ramach odbywanych przez studentów praktyk oferuje:

 1. nabywanie umiejętności sporządzania projektów pism procesowych, kompletowania i opisywania załączników;
 2. nabywanie umiejętności sporządzania pism w sprawach egzekucyjnych, w tym wezwań do zapłaty, wniosków o nadanie klauzuli wykonalności, wniosków o wszczęcie egzekucji i wniosków o wyjawienie majątku;
 3. zapoznanie się z pracą sądów, urzędów i innych instytucji w zakresie prowadzonych przez Prokuratorię spraw;
 4. nabycie umiejętności badania prawa poprzez analizę doktryny i orzecznictwa w ramach prowadzonych przez Prokuratorię spraw;
 5. naukę obsługi programów prawniczych Lex i Legalis;
 6. sposobność wykorzystania nabytej wiedzy teoretycznej w praktyce;
 7. możliwość analizy i porządkowania akt;
 8. poznanie zasad archiwizacji dokumentów;
 9. obsługa sprzętu biurowego;

Poszczególne Departamenty PGRP oferują studentom nabywanie następujących umiejętności:

- Zapoznanie się ze specyfiką spraw z zakresu roszczeń związanych z:

 1. własnością nieruchomości i rzeczy ruchomych;
 2. prawem użytkowania wieczystego;
 3. ograniczonymi prawami rzeczowymi;
 4. nacjonalizacją i wywłaszczeniami;
 5. dobrami kultury.

- Zapoznanie się ze specyfiką spraw z zakresu roszczeń związanych z:

 1. prawami człowieka;
 2. niesłusznym skazaniem oraz niewątpliwie niesłusznym tymczasowym aresztowaniem i zatrzymaniem;
 3. przewlekłością postępowania sądowego;
 4. naprawieniem szkody wyrządzonej przez:
  • wydanie aktu normatywnego niezgodnego z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą;
  • nie wydanie aktu normatywnego, którego obowiązek wydania przewiduje przepis prawa;
  • wydanie prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji, na podstawie aktu normatywnego niezgodnego z Konstytucją R.P., ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą;
  • wydanie albo niewydanie prawomocnego orzeczenia;
  • inne niezgodne z prawem działania lub zaniechania przy wykonywaniu władzy publicznej;
  • zgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej.

- Zapoznanie się ze specyfiką spraw z zakresu roszczeń związanych z:

 1. umowami, których stroną jest lub miał być Skarb Państwa;
 2. wykonywaniem przez Skarb Państwa uprawnień właścicielskich lub nadzorczych w stosunku do państwowych osób prawnych, spółek handlowych i innych osób prawnych;
 3. nieodpłatnym udostępnianiem akcji lub udziałów w spółkach handlowych z udziałem Skarbu Państwa;
 4. udzielaniem przez Skarb Państwa pomocy publicznej;
 5. ochroną konkurencji i konsumentów;
 6. funkcjonowaniem rynku kapitałowego i instytucji finansowych.

- Zapoznanie się ze specyfiką spraw z zakresu roszczeń związanych z:

 1. uznaniem za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego;
 2. mieniem pozostawionym poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 roku;
 3. naprawieniem szkody wyrządzonej przez:szkodami związanymi z wydaniem decyzji podatkowych lub z prowadzeniem postępowania karnego;
  • niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej w tym przez wydanie albo nie wydanie ostatecznej decyzji;
  • zgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej;
  • ochroną dóbr osobistych;
  • powództwami paulińskimi;
  • szkodami medycznymi;
 4. Prawem Ochrony Środowiska;
 5. powództwami przeciwegzekucyjnymi;
 6. odpowiedzialnością dłużników rzeczowych.

- Zapoznanie się ze specyfiką spraw z zakresu roszczeń związanych z:

 1. skargami o uchylenie wyroku sądu polubownego;
 2. wnioskami o uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego i ugody zawartej przed takim sądem;

oraz:

 1. poznanie specyfiki postępowań arbitrażowych, reprezentacji Skarbu Państwa w takich postępowaniach, zasad wynikających z regulaminów krajowych i międzynarodowych instytucji arbitrażowych oraz praktyki ich stosowania;
 2. zapoznanie się z regulacjami prawnymi krajowymi i międzynarodowymi dotyczącymi roli sądów państwowych w ramach współpracy z sądami polubownymi oraz nadzoru nad ich działalnością;
 3. poznanie praktycznych aspektów pracy pełnomocnika procesowego przy sporach wynikłych na tle wykonywania kontraktów opartych na międzynarodowych wzorcach umownych.

- Zapoznanie się oraz pomoc w pracach związanych z:

 1. wydawaniem opinii prawnych oraz sporządzaniem projektów umów i pełnomocnictw;
 2. opracowywaniem projektów zarządzeń Prezesa i innych przepisów wewnętrznych obowiązujących w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz w opiniowaniem takich projektów;
 3. postępowaniami związanymi z udzieleniem zamówień publicznych.

- Zapoznanie się oraz pomoc w pracach związanych z:

 1. wydawaniem opinii prawnych w sprawach dotyczących ważnych praw lub interesów Skarbu Państwa, w stosunkach międzynarodowych oraz z zakresu prawa międzynarodowego,
  opracowywaniem ekspertyz z zakresu prawa Unii Europejskiej;
 2. udziałem w postępowaniach wymagających znajomości prawa obcego albo procedur lub instytucji międzynarodowych.

- Zapoznanie się ze specyfiką prac związanych z:

 1. prowadzeniem spraw o charakterze szczególnie zawiłym lub precedensowym;
 2. prowadzeniem prac toczących się przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi w stosunkach międzynarodowych;
 3. udziałem w postępowaniach wymagających znajomości prawa obcego albo procedur lub instytucji międzynarodowych;
 4. wydawaniem opinii prawnych w sprawach dotyczących ważnych praw lub interesów Skarbu Państwa;
 5. analizowaniem orzecznictwa sądów, trybunałów i innych organów orzekających.

Wszystkie czynności wykonywane będą pod opieką i nadzorem radców i referendarzy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Kontakt

Osoby zainteresowane odbyciem praktyk studenckich w Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej proszone są o kontakt z Wydziałem Kadr i Szkolenia:

 • tel (22) 392-31-15,
 • email: praktyki@ prokuratoria.gov.pl

Po zakończeniu praktyki wystawia się zaświadczenie o odbyciu praktyki studenckiej. Można również wystąpić do opiekuna praktyki o wystawienie opinii.