Sąd Apelacyjny w Sztokholmie wyrokiem z 18 maja 2018 r. oddalił skargę spółek cypryjskich: Seventhsun Holdings Limited, Jevelinia Limited, Aventon Limited, Stanorode Limited, Wildoro Limited o unieważnienie alternatywnie uchylenie: wyroku częściowego Trybunału Arbitrażowego z 13 października 2015 r. oddalającego roszczenia skierowane przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyroku końcowego z 4 stycznia 2016 r. orzekającego o kosztach postępowania.

Sąd Apelacyjny nie podzielił stanowiska powodowych spółek o nieważności wyroków wydanych przez trybunał arbitrażowy, a nadto wskazał, że podstawy uchylenia wyroków trybunału arbitrażowego nie mogły również stanowić błędy proceduralne, na które powoływały się powodowe spółki w postępowaniu postarbitrażowym. Zgodnie z § 33 szwedzkiej ustawy o postępowaniu polubownym wyrok trybunału arbitrażowego jest nieważny, jeśli jest w sposób oczywisty niezgodny z podstawowymi zasadami szwedzkiego porządku prawnego i dotyczy to jedynie przypadków rażących. Zdaniem Sądu Apelacyjnego okoliczności podnoszone przez powodowe spółki, nawet gdyby zaistniały, nie mają na tyle poważnego charakteru by uznać, że wyrok wydany w sprawie przez trybunał arbitrażowy był niezgodny z podstawowymi zasadami praworządności w Szwecji. Nadto prawo szwedzkie (§ 34 ust. 2 szwedzkiej ustawy o postępowaniu polubownym) wymaga, aby strona, która powołuje się na nieprawidłowości, zgłaszała w toku postępowania arbitrażowego odpowiednie zarzuty. Powodowe spółki nie złożyły stosownych zastrzeżeń w postępowaniu arbitrażowym i tym samym utraciły prawo powoływania się na uchybienia trybunału w postępowaniu postarbitrażowym.

W postępowaniu postarbitrażowym toczącym się przed Sądem Apelacyjnym w Sztokholmie zastępstwo procesowe Rzeczypospolitej Polskiej wykonywała Prokuratoria Generalna. Na rozprawie przed Sądem Apelacyjnym w Sztokholmie czynności zastępstwa procesowego wykonywali Prezes Prokuratorii Generalnej prof. Leszek Bosek oraz radcowie Prokuratorii Generalnej: Anna Mazgajska i Łukasz Podgajny. Organem reprezentującym Rzeczpospolitą Polską był Minister Sprawiedliwości.

Spółki cypryjskie w latach 2004-2007 nabyły w sumie od polskiej spółki Euro-Grupa S.A. większościowy (kontrolny) pakiet akcji Huty Pokój S.A. Pakiet ten Euro-Grupa pozyskała uprzednio w drodze skomplikowanych zabiegów prawnych od spółki, która nabyła go w ramach Programu Powszechnej Prywatyzacji. W celu usprawnienia procesu zbycia pakietu kontrolnego akcji Huty Pokój  oraz wypłaty dywidendy zarówno  w skład organów Euro-Grupy jak i Huty Pokój zostały powołane powiązane ze spółkami cypryjskimi osoby. Sprzedaż pakietu kontrolnego akcji Huty Pokój odbyła się w kilku etapach po rażąco zaniżonej wartości. Euro-Grupa nie otrzymała zapłaty za akcje. W 2007 r. prokuratura wszczęła śledztwo w stosunku do osób zasiadających w czasie dokonywania tych transakcji we władzach spółki Euro-Grupa, zarzucając im popełnienie przestępstw na szkodę tej spółki, fałszowanie dokumentów i pranie brudnych pieniędzy. W trakcie postępowania karnego wydano przeciwko podejrzanym nakazy aresztowania, zajęto akcje Huty Pokój oraz dywidendy należne spółkom cypryjskim w latach 2007, 2010 i 2011.

Spółki domagały się od Rzeczypospolitej Polskiej zapłaty miliarda Euro uznając, że zostały bezprawnie wywłaszczone z inwestycji poprzez odebranie im akcji Huty Pokój oraz dywidend. W sprawie odbyła się jedna rozprawa w dniach 24 i 25 listopada 2014 r., po której w dniu 13 października 2015 r. został wydany wyrok częściowy oddalający powództwo, a następnie w dniu 4 stycznia 2016 r. wyrok końcowy orzekający o kosztach procesu. W wyroku częściowym Trybunał Arbitrażowy stwierdził, że powodowe spółki nie wykazały naruszenia umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Cypru w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r.