Postanowieniem z 13 czerwca 2018 r. Sąd Apelacyjny w Sztokholmie wstrzymał wykonalność wyroku końcowego trybunału arbitrażowego wydanego w sprawie z powództwa PL Holdings (spółka zależna Abris Capital Partners) przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. We wniosku o wstrzymanie wykonalności wyroku strona polska powołała się na dwie przesłanki zawarte w szwedzkiej ustawie o postępowaniu polubownym, tj.: wysokie prawdopodobieństwo uwzględnienia skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego oraz zagrożenie wystąpienia znacznej szkody w przypadku wykonania wyroku arbitrażowego. Postanowienie jest niezaskarżalne. Postępowanie postarbitrażowe jest w toku.