Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r.  o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Prezes PGRP może z urzędu lub na wniosek rozstrzygać spory dotyczące praw lub interesów Skarbu Państwa między państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.  Rozstrzygnięcie Prezesa jest wiążące dla jednostek.