Informacja dotycząca sposobu i terminów wnoszenia opłat, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat za przeprowadzenie postepowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

1. Osoby zastępowane wpłacają opłaty za:

- wykonanie zastępstwa procesowego przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej,

- wydanie opinii prawnych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej,

- przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej,

przelewem bankowym na prowadzony przez Narodowy Bank Polski - Oddział Okręgowy w Warszawie rachunek bankowy o numerze:

84 1010 1010 0013 5522 3100 0000

nazwa posiadacza rachunku: Urząd Prokuratorii Generalnej

Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Hoża 76/78, 00-682 Warszawa

W „tytule” polecenia przelewu należy wskazać rodzaj opłaty wraz z jednostką redakcyjną ww. rozporządzenia, w której jest o niej mowa, w przypadku opłat za dokonanie czynności zastępstwa procesowego lub sporządzenie opinii prawnej również numer sprawy, a w przypadku postępowań przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP – wzmiankę o tym, np.:

tytuł przelewu:

„roczna opłata abonamentowa, § 5 ust. 1” lub

„opłata za sporządzenie opinii prawnej,§ 6 ust.6, KR-022-1235456/17/XY ” lub

„opłata za czynności przed Sądem Polubownym”

Do opłat abonamentowych oraz opłat za czynności wykonywane przez Prokuratorię Generalną RP, które zostały określone w ww. rozporządzeniu należy doliczyć podatek od towarów i usług - VAT (obecnie w wysokości 23 %).

2. Roczne opłaty abonamentowe, opłaty uzupełniające należy wnosić z góry nie później niż w terminie płatności, o którym mowa w § 8 ust. 1-3 ww. rozporządzenia. Opłata abonamentowa za rok 2018 powinna zostać dokonana do dnia 31.03.2018 r.

Zgodnie z przepisami prawa datą wniesienia opłaty jest data uznania rachunku bankowego Prokuratorii Generalnej RP .

3. Urząd Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za wnoszone opłaty będzie wystawiał faktury VAT.

4. Koszty zastępstwa zasądzone lub przyznane osobie zastępowanej, w sprawie, w której zastępstwo wykonywała Prokuratoria Generalna RP, uzyskane od strony przeciwnej należy wpłacić przelewem bankowym na prowadzony przez Narodowy Bank Polski - Oddział Okręgowy w Warszawie rachunek bankowy o numerze: 73 1010 1010 0013 5513 9120 0000

nazwa posiadacza rachunku: Urząd Prokuratorii Generalnej

Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Hoża 76/78, 00-682 Warszawa

W „tytule” polecenia przelewu należy wskazać numer sprawy lub/i sygnaturę sądową, dane dłużnika (nazwa, imię i nazwisko), np.:

tytuł przelewu „KR-022-1235456/17/XY,  IC 150/15, Jan Nowak”