W dniu 18 lipca 2018 r. sejmowa Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa przyjęła przez aklamację sprawozdanie z działalności Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.   

W 2017 r. Prokuratoria Generalna odnotowała 13,15% wzrost liczby nowych spraw w stosunku do 2016 r. Wzrosła również liczba prowadzonych spraw sądowych z 6.581 spraw według stanu na 1 stycznia 2017 r. do 7.444 spraw według stanu na 31 grudnia 2017 r. Daje to wzrost prowadzonych spraw sądowych o ok. 11,59%.

Łączna wysokość roszczeń w sprawach prowadzonych przez Prokuratorię Generalną w 2017 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiła 50.172.356.688,44 zł. Kwota ta obejmuje również roszczenia wyrażone w walutach obcych według kursu średniego NBP z 31 grudnia 2017 r., nie uwzględnia jednak roszczeń zgłoszonych w postępowaniu arbitrażowym, które nie zostały sprecyzowane co do wysokości przed 31 grudnia 2017 r. 

W  2017 r. nastąpił wzrost procentowej skuteczności Prokuratorii Generalnej w sprawach biernych (w których Skarb Państwa czy osoba zastępowana nie były stroną inicjującą postępowanie) z 92,19% (w 2016 r.) do 94,74%, zaś w przypadku spraw czynnych z 85,76% do 89,38%. Suma roszczeń oddalonych w stosunku do Skarbu Państwa lub Rzeczypospolitej Polskiej albo osoby zastępowanej wyniosła 2.859.032.885,97 PLN. Suma roszczeń zasądzonych na rzecz Skarbu Państwa lub Rzeczpospolitej Polskiej albo osoby zastępowanej wyniosła 128.251.952,05 PLN.

W 2017 r. o 728% wzrosła również liczba wniosków o wydanie przez Prokuratorię Generalną opinii prawnych.

Pełna treść sprawozdania jest dostępna pod linkiem: 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/485AD38B2B1C293BC125826C0047E741/%24File/2439.pdf 

 

        W dniu 18 lipca 2018 r. sejmowa Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa przyjęła przez aklamację również sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

Sprawozdanie z działalności Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa przedstawił prof. Leszek Bosek Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.​