Dyrektor Generalny: Piotr Rakowski


Biuro Budżetowo-Administracyjne

Dyrektor: Angelika Kraśnicka-Gniewek

Wicedyrektor, Główna Księgowa: Mirosława Kołoczek

Wicedyrektor: Katarzyna Raczkiewicz

Do zadań BBA należy w szczególności:

 1.  organizacja pracy Urzędu, w tym kierownictwa Prokuratorii;
 2.  przygotowywanie i realizowanie polityki kadrowej i socjalnej w Prokuratorii Generalnej,
  w tym dokumentowanie procesu rekrutacji;
 3. współdziałanie z organami przeprowadzającymi kontrole zewnętrzne w Prokuratorii Generalnej;
 4. prowadzenie kancelarii ogólnej, kancelarii radców, biura podawczego, archiwum zakładowego;
 5. przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup dostawy, usługi i roboty budowlanej;
 6. opracowywanie projektu i korekt planu finansowego Prokuratorii Generalnej wraz
  z przygotowywaniem projektów wystąpień do Ministra Finansów w zakresie zapotrzebowania
  na środki finansowe;
 7. prowadzenie gospodarki finansowej Prokuratorii Generalnej;
 8. naliczanie wynagrodzeń pracowników, pochodnych od wynagrodzeń oraz innych należności przysługującym pracownikom z tytułu zatrudnienia w Prokuratorii Generalnej;
 9. prowadzenie sprawozdawczości budżetowej;
 10. wykonywanie obsługi finansowej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 11. prowadzenie gospodarki magazynowej oraz gospodarki środkami trwałymi.
 12. prowadzenie biblioteki fachowej;
 13. wykonywanie obsługi transportowej Urzędu;
 14. zapewnienie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych w Prokuratorii Generalnej;
 15. wykonywanie obsługi teleinformatycznej urzędu.


Departament Nieruchomości

Dyrektor: Maria Twaróg

Wicedyrektor: Małgorzata Izdebska

Wicedyrektor: Tomasz Górski

Do zadań DN należy w szczególności wykonywanie zastępstwa procesowego Skarbu Państwa i organów administracji rządowej przed sądami powszechnymi, polubownymi i Sądem Najwyższym oraz wydawanie opinii prawnych w sprawach związanych z:

 1. własnością nieruchomości i rzeczy ruchomych;
 2. prawem użytkowania wieczystego;
 3. ograniczonymi prawami rzeczowymi;
 4. nacjonalizacją i wywłaszczeniami;
 5. dobrami kultury.

Departament Prawa Deliktowego

Dyrektor: Wojciech Murawski

Wicedyrektor: Marta Kęcka-Iwan

Do zadań DPD należy w szczególności wykonywanie zastępstwa procesowego Skarbu Państwa i organów administracji rządowej przed sądami powszechnymi, polubownymi i Sądem Najwyższym oraz wydawanie opinii prawnych w sprawach związanych z:

 1. prawami człowieka;
 2. niesłusznym skazaniem oraz niewątpliwie niesłusznym tymczasowym aresztowaniem i zatrzymaniem;
 3. przewlekłością postępowania sądowego;
 4. naruszeniem dóbr osobistych;
 5. szkodami medycznymi;
 6. ochroną środowiska, ochroną przyrody, szkodami wyrządzonymi przez zwierzęta;
 7. uznaniem za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego
 8. naprawieniem szkody wyrządzonej przez:
  • wydanie aktu normatywnego niezgodnego z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą;
  • nie wydanie aktu normatywnego, którego obowiązek wydania przewiduje przepis prawa;
  • wydanie prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji, na podstawie aktu normatywnego niezgodnego z Konstytucją RP, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą;
  • wydanie albo niewydanie prawomocnego orzeczenia;
  • inne niezgodne z prawem działania lub zaniechania przy wykonywaniu władzy publicznej;
  • zgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej.
 1. obalenia domniemania pochodzenia składników majątkowych z przestępstwa;
 2. odpowiedzialnością na podstawie przepisów o komornikach sądowych i egzekucji;
 3. wykonywaniem zastępstwa w postępowaniu karnym, jeżeli wymaga tego ochrona ważnych praw lub interesów Skarbu Państwa;
 4. innymi zagadnieniami dotyczącymi ważnych praw i interesów Rzeczypospolitej Polskiej.

Departament Prawa Umów

Dyrektor: Ewelina Czerniawko-Karcz

Wicedyrektor: Anna Łabędzka

Wicedyrektor: Agnieszka Sztomberska-Drulis

Do zadań DPU należy w szczególności wykonywanie zastępstwa procesowego Skarbu Państwa przed sądami powszechnymi, polubownymi i Sądem Najwyższym, wydawanie opinii prawnych oraz inne czynności w sprawach związanych z:

 1. umowami, których stroną jest lub miał być Skarb Państwa;
 2. wykonywaniem przez Skarb Państwa uprawnień właścicielskich lub nadzorczych w stosunku do państwowych osób prawnych, spółek handlowych i innych osób prawnych;
 3. nieodpłatnym udostępnianiem akcji lub udziałów w spółkach handlowych z udziałem Skarbu Państwa;
 4. udzielaniem przez Skarb Państwa pomocy publicznej;
 5. ochroną konkurencji i konsumentów;
 6. funkcjonowaniem rynku kapitałowego i instytucji finansowych;
 7. skargami o uchylenie wyroku sądu polubownego;
 8. wnioskami o uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego i ugody zawartej przed takim sądem;
 9. przygotowywaniem rekomendacji i wzorów co do czynności prawnych lub ich części;
 10. innymi zagadnieniami dotyczącymi ważnych praw i interesów Rzeczypospolitej Polskiej.

Departament Prawa Finansowego

Dyrektor: Piotr Kaczorkiewicz

Wicedyrektor: Janusz Kozioł

Do zadań DPF należy w szczególności wykonywanie zastępstwa procesowego Skarbu Państwa i organów administracji rządowej przed sądami powszechnymi, polubownymi i Sądem Najwyższym, a także wykonywanie zastępstwa  Skarbu Państwa, państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo organów administracji rządowej przed sądami administracyjnymi oraz wydawanie opinii prawnych w sprawach związanych z:

 1. uznaniem za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego;
 2. mieniem pozostawionym poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 roku;
 3. obaleniem domniemania pochodzenia składników majątkowych z przestępstwa;
 4. ustanawianiem obszarów ograniczonego użytkowania na podstawie przepisów związanych z ochroną środowiska;
 5. wykonywaniem czynności kontrolnych na podstawie przepisów o grach hazardowych i zakładach wzajemnych;
 6. ustaleniem zgodności księgi wieczystej z aktualnym stanem prawnym w sytuacji, gdy przedmiotem zabezpieczenia hipotecznego są należności objęte zakresem przepisów Ordynacji podatkowej;
 7. mieniem Kościoła greckokatolickiego;
 8. wykonywaniem przez organy skarbowe czynności egzekucyjnych oraz zajęć komorniczych;
 9. odszkodowaniami wynikającymi z restytucji dóbr kultury;
 10. roszczeniami o naprawienie:
  • szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej, w tym przez wydanie albo niewydanie ostatecznej decyzji,
  • szkody wyrządzonej przez zgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej
  • szkód górniczych w sytuacjach, gdy żaden podmiot nie ma ustanowionych praw do wydobywania kopalin na terenie objętym szkodą.
 11. dochodzeniem roszczeń ze skarg pauliańskich;
 12. dochodzeniem roszczeń wobec dłużników rzeczowych należności objętych zakresem przepisów Ordynacji podatkowej;
 13. dochodzeniem roszczeń z zabezpieczeń należności publicznoprawnych ustanowionych w drodze złożenia weksla;
 14. dochodzeniem roszczeń wobec członków zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 299 Kodeksu spółek handlowych;
 15. dochodzeniem roszczeń przysługujących organom skarbowym wobec komitetów wyborczych na podstawie przepisów regulujących finansowanie kampanii wyborczych;
 16. dochodzeniem roszczeń dotyczących restytucji dóbr kultury;
 17. innymi zagadnieniami dotyczącymi ważnych praw i interesów Rzeczypospolitej Polskiej.

Departament Prawa Międzynarodowego i Europejskiego

Dyrektor: Maciej Martyński

Wicedyrektor: Joanna Jackowska-Majeranowska

Wicedyrektor: Marcin Kałduński 

Do zadań DPME należy w szczególności:

 1. wydawanie opinii prawnych w sprawach dotyczących ważnych praw lub interesów Rzeczypospolitej Polskiej w stosunkach międzynarodowych oraz z zakresu prawa międzynarodowego w sprawach przekazanych do prowadzenia przez Prezesa lub właściwego wiceprezesa;
 2. opracowywanie ekspertyz z zakresu prawa Unii Europejskiej;
 3. wykonywanie zastępstwa Rzeczypospolitej Polskiej przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi w stosunkach międzynarodowych w sprawach przekazanych do prowadzenia przez Prezesa lub właściwego wiceprezesa;
 4. udział w postępowaniach przed sądami powszechnymi i polubownymi oraz przed Sądem Najwyższym w sprawach wymagających znajomości prawa obcego albo procedur lub instytucji międzynarodowych;
 5. wydawanie opinii o projektach aktów normatywnych dotyczących istotnych praw i interesów Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Skarbu Państwa, oraz organów wymiaru sprawiedliwości, a także regulujących postępowania przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi.

Departament Studiów i Analiz 

Dyrektor: Paweł Dobroczek

Wicedyrektor: Agnieszka Kurach

Wicedyrektor: Katarzyna Libiszewska

Do zadań DSA należy w szczególności prowadzenie spraw o charakterze szczególnie zawiłym lub precedensowym:

 1. wykonywanie zastępstwa procesowego Skarbu Państwa przed Sądem Najwyższym, sądami powszechnymi i polubownymi;
 2. wydawanie opinii o projektach aktów normatywnych dotyczących istotnych praw i interesów Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Skarbu Państwa, oraz organów wymiaru sprawiedliwości, a także regulujących postępowania przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi, w sprawach przekazanych do prowadzenia przez Prezesa lub właściwego wiceprezesa;
 3. wydawanie opinii prawnych w sprawach dotyczących ważnych praw lub interesów Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. przygotowywanie na wniosek Prezesa Rady Ministrów raportów, analiz i stanowisk obejmujących zagadnienia prawne, dotyczące w szczególności projektów aktów normatywnych, czynności prawnych dokonywanych przez podmioty państwowe, a także orzeczeń sądowych zapadających w sprawach dotyczących Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. przygotowywanie na wniosek Prezesa Rady Ministrów raportów, analiz i stanowisk obejmujących zagadnienia prawne, dotyczące w szczególności czynności prawnych dokonywanych przez podmioty państwowe, a także orzeczeń sądowych zapadających w sprawach dotyczących Rzeczypospolitej Polskiej".

Departament Opinii Prawnych, Negocjacji i Mediacji

Dyrektor: Ewa Hanusiak

Wicedyrektor: Dariusz Ożga

Do zadań DOPNM należy w szczególności:

 1. wykonywanie zastępstwa procesowego Skarbu Państwa przed sądami powszechnymi i polubownymi;
 2. wydawanie opinii prawnych w sprawach dotyczących ważnych praw lub interesów Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. udział w mediacjach i negocjacjach;
 4. przygotowywanie rekomendacji i wzorów co do czynności prawnych lub ich części;
 5. wykonywanie zastępstwa osób prawnych, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy, przed sądami powszechnymi, polubownymi i Sądem Najwyższym
 6. wydawanie opinii o projektach aktów normatywnych dotyczących istotnych praw i interesów Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Skarbu Państwa, oraz organów wymiaru sprawiedliwości, a także regulujących postępowania przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi.

Departament Osób Prawnych I

Dyrektor: Luiza Modzelewska

Wicedyrektor: Joanna Oleksik

Do zadań DOP I należy w szczególności:

 1. wykonywanie zastępstwa osób prawnych, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, przed sądami powszechnymi, polubownymi i Sądem Najwyższym;
 1. wydawanie opinii prawnych dla osób prawnych, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;
 1. wykonywanie zastępstwa organów administracji rządowej przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym.

Departament Osób Prawnych II

Dyrektor: Marzena Witkowska 

Wicedyrektor: Dorota Ciubak-Pacek

Do zadań DOP II należy w szczególności:

 1. wykonywanie zastępstwa osób prawnych, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, przed sądami powszechnymi, polubownymi i Sądem Najwyższym;
 1. wydawanie opinii prawnych dla osób prawnych, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;
 1. wykonywanie zastępstwa organów administracji rządowej przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym.

Departament Osób Prawnych III

Dyrektor: Magdalena Kowalczyk

Do zadań DOP III należy w szczególności:

 1. wykonywanie zastępstwa osób prawnych, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, przed sądami powszechnymi, polubownymi i Sądem Najwyższym;
 1. wydawanie opinii prawnych dla osób prawnych, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;
 1. wykonywanie zastępstwa organów administracji rządowej przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym.

Departament Mienia Skarbu Państwa 

Dyrektor: Piotr Cuper

Do zadań DMSP należy w szczególności:

 1. rozpatrywanie wniosków państwowych osób prawnych, w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych oraz wniosków dotyczących rozporządzania nieruchomościami gruntowymi położonymi w granicach portów i przystani morskich;
 2. prowadzenie zbiorczej ewidencji na podstawie danych z ewidencji podstawowych, w zakresie mienia Skarbu Państwa, w tym:
  • akcji i udziałów Skarbu Państwa w spółkach kapitałowych,
  • podmiotów wykonujących prawa majątkowe Skarbu Państwa;
 3. opracowywanie rocznego sprawozdania o stanie mienia Skarbu Państwa;
 4. wykonywanie przez Skarb Państwa uprawnień właścicielskich lub nadzorczych w stosunku do reaktywowanych spółek handlowych i innych osób prawnych;
 5. prowadzenie depozytu przedwojennych papierów wartościowych;
 6. wydawanie opinii o projektach aktów normatywnych dotyczących istotnych praw i interesów Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Skarbu Państwa, oraz organów wymiaru sprawiedliwości, a także regulujących postępowania przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi.

Samodzielny Wydział Legislacji i Spraw Publicznych

Naczelnik: Jan Podkowik

Do zadań SWLSP należy w szczególności:

 1. wydawanie opinii o projektach aktów normatywnych dotyczących istotnych praw  
  i interesów Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Skarbu Państwa, oraz organów wymiaru sprawiedliwości, a także regulujących postępowania przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi;
 2.  opracowywanie projektów aktów normatywnych;
 3. uczestniczenie w konferencjach uzgodnieniowych dotyczących projektów aktów normatywnych;
 4. uczestniczenie w komisjach prawniczych w Rządowym Centrum Legislacji dotyczących projektów aktów normatywnych;
 5. koordynowanie prac radców i referendarzy związanych z przygotowaniem opinii
   do projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rozpatrywanych przez komitety powoływane przez Prezesa Rady Ministrów;
 6. opracowywanie projektów zarządzeń Prezesa i innych przepisów wewnętrznych obowiązujących w Prokuratorii Generalnej oraz opiniowanie takich projektów;
 7. przygotowywanie raportów, analiz i stanowisk obejmujących zagadnienia prawne, dotyczące w szczególności projektów aktów normatywnych;
 8. przygotowywanie ekspertyz z zakresu prawa konstytucyjnego, w tym dotyczących wolności i praw człowieka;
 9. przygotowywanie stanowisk Prokuratorii Generalnej zawierających istotne dla spraw poglądy przedstawiane Trybunałowi Konstytucyjnemu, w sprawach przekazanych  
  do prowadzenia przez Prezesa lub właściwego wiceprezesa;
 10. wykonywanie zastępstwa Skarbu Państwa przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym lub Trybunałem Konstytucyjnym w sprawach przekazanych do prowadzenia przez Prezesa lub właściwego wiceprezesa.

Samodzielny Wydział Egzekucji

Naczelnik: Paweł Sosnowski

Do zadań SWE należy w szczególności:

 1. prowadzenie postępowania wykonawczego w zakresie orzeczeń zasądzających na rzecz Prokuratorii Generalnej koszty postępowania;
 2. uzyskiwanie oraz weryfikowanie danych o dłużnikach Skarbu Państwa;
 3. uzyskiwanie tytułów wykonawczych i wszczynanie postępowań przed organami egzekucyjnymi;
 4. przygotowywanie projektów decyzji dotyczących umorzenia należności Skarbu Państwa;
 5. opiniowanie projektów zarządzeń Prezesa i innych przepisów wewnętrznych obowiązujących w Prokuratorii Generalnej;
 6. wydawanie opinii prawnych w sprawach dotyczących ważnych praw lub interesów Skarbu Państwa;
 7. wydawanie opinii o projektach aktów normatywnych dotyczących istotnych praw i interesów Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Skarbu Państwa, oraz organów wymiaru sprawiedliwości, a także regulujących postępowania przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi.

Biuro Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Pełnomocnik: Piotr Kupaj