Zasady udostępniania informacji na wniosek

W celu uzyskania informacji niedostępnych na stronie BIP proszę wypełnić wniosek

Wzór wniosku do pobrania

Wniosek należy przekazać do Prokuratorii Generalnej w jednej, z niżej wymienionych form:

 • pocztą na adres:
  • Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej
   Urząd Prokuratorii Generalnej:
   ul.Hoża 76/78, 00-682 Warszawa
   z dopiskiem „BIP”
 • złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Prokuratorii Generalnej, adres jak powyżej
 • przesłać faksem pod numer: 22 392 31 20
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@prokuratoria.gov.pl

Wnioski o udostępnienie Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ):

W przypadku wniosków dotyczących przekazania SIWZ lub udzielenia informacji wynikających z przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, termin udzielenia odpowiedzi wynika z przepisów ww. ustawy.

 • proszę wypełnić wniosek
 • wnioski należy przekazać w jednej z niżej wymienionych form:
  • pocztą na adres:
   Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej
   Urząd Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
   ul.Hoża 76/78, 00-682 Warszawa
   z dopiskiem „BIP – Zamówienia Publiczne”
 • złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Prokuratorii Generalnej, adres jak powyżej
 • przesłać faksem pod numer: 22/ 392 31 20

Termin i forma udzielania informacji publicznej:

 • udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku, gdy informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, Prokuratoria Generalna powiadomi przed upływem tego terminu o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie udzielenia informacji, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku,
 • udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie, jakie zostały określone we wniosku przez wnioskodawcę, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Prokuratoria Generalna uniemożliwiają udostępnienie informacji w określony we wniosku sposób i w określonej formie.

WYJĄTKIEM jest także forma udzielenia odpowiedzi na wniosek dotyczący przekazania SIWZ – odpowiedzi na ww. wnioski udzielane są wyłącznie w formie pisemnej.

Opłaty

Dostęp do informacji publicznej jest co do zasady bezpłatny, z wyjątkiem sytuacji, gdy Prokuratoria Generalna, w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, ma ponieść dodatkowe koszty związane z określonym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę określoną we wniosku. Prokuratoria Generalna może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej poniesionym kosztom.

W tym wypadku, Prokuratoria Generalna w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadamia wnioskodawcę o wysokości opłaty.

Udostępnienie informacji, zgodnie z wnioskiem, następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji lub wycofa wniosek.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji publicznej, w przypadku określonym w art. 14 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, następują w drodze decyzji Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, rozpatrywane w terminie 14 dni.

Udostępnieniu nie podlegają m.in. dane osobowe, informacje niejawne oraz tajemnice chronione ustawowo.

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Wnuczak - Kuminek
Dokument z dnia:
2017-07-05
Publikacja w dniu:
2018-07-25
Opis zmiany:
b/d