Celem kontroli było dokonanie oceny wykonania budżetu państwa na rok 2017, pod względem legalności, celowości, rzetelności i gospodarności działań podejmowanych przez dysponenta części budżetowej 74 - Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej w związku z wykonywaniem budżetu państwa.

Wystąpienie pokontrolne 2017