Jeżeli wymaga tego ochrona ważnych praw lub interesów Rzeczypospolitej Polskiej, Prokuratoria Generalna może przejąć zastępstwo w postępowaniach przed sądami administracyjnymi na uzasadniony wniosek organu administracji rządowej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej lub podmiotu reprezentującego Skarb Państwa.

Przejęcie może dotyczyć trzech kategorii podmiotów:

  • organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (i który, zgodnie z art. 32 p.p.s.a., jest stroną w postępowaniu w sprawie sądowoadministracyjnej). Zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 pkt 4 oraz art. 10 przejęcie takie może dotyczyć jedynie zastępstwa organów administracji rządowej (por. art. 5 § 2 pkt 3 k.p.a.);
  • państwowej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która zgodnie z art. 25 § 2 w zw. z art. 25 § 1 p.p.s.a. ma zdolność występowania przed sądem administracyjnym jako strona (zdolność sądowa);
  • Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 28 § 2 p.p.s.a. („za Skarb Państwa podejmuje czynności w postępowaniu organ jednostki organizacyjnej, z której działalnością wiąże się postępowanie, lub organ jednostki nadrzędnej”) – stanowiącym odpowiednik art. 67 § 2 k.p.c.

Wkrótce zostanie opublikowany wzór wniosku o przejęcie zastępstwa.