Co do zasady Prokuratoria Generalna nie wykonuje zastępstwa w postępowaniu karnym. W drodze wyjątku Prokuratoria Generalna może jednak, na uzasadniony wniosek podmiotu reprezentującego Skarb Państwa lub państwowej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, przejąć zastępstwo w postępowaniu karnym, jeżeli wymaga tego ochrona ważnych praw lub interesów Skarbu Państwa.

Wkrótce zostanie opublikowany wzór wniosku o przejęcie zastępstwa.